Ustawienia plików cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne do działania serwisu, ale o innych możesz sam zadecydować.

RODO

1. Postanowienia podstawowe

 1. Administratorem danych osobowych na podstawie art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ( dalej: „RODO”) to Health Brands s.r.o., ID: 29035112 z siedzibą pod adresem Dlouhá 132/1, Strašín, 251 01 Říčany (dalej: „administrator”).
 2. Dane kontaktowe administratora to jan@spophy.com.
 3. Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba fizyczna, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie określonego identyfikatora, na przykład imienia i nazwiska, numeru identyfikacyjnego, danych o lokalizacji, identyfikatora sieciowego lub jednego bądź kilku szczególnych elementów fizycznych, fizjologicznych, tożsamość genetyczna, psychologiczna, ekonomiczna, kulturowa lub społeczna tej osoby fizycznej.
 4. Administrator nie wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych.


2. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

 1. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest
  • wykonania umowy pomiędzy Tobą a administratorem na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) RODO (dalej jako „Wykonanie umowy”),
  • prawnie uzasadniony interes administratora polegający na świadczeniu marketingu bezpośredniego (w szczególności przesyłania wiadomości handlowych i newsletterów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (dalej jako „prawnie uzasadniony interes”),
  • Twoja zgoda na przetwarzanie w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego (w szczególności w celu przesyłania informacji handlowych i biuletynów) zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z § 7 ust. 2 ustawy nr 480/2004 Dz.U. o niektórych usługach społeczeństwa informacyjnego w przypadku, gdy nie zamówiono żadnych towarów ani usług (zwanej dalej „Zgodą”).

 2. Administrator nie podejmuje automatycznych indywidualnych decyzji w rozumieniu art. 22 RODO. Wyraziłeś wyraźną zgodę na takie przetwarzanie.


3. Cel przetwarzania, kategorie, źródła i odbiorcy danych osobowych

Przyczyna prawna
Cel
Dane
Źródło danych
Odbiorcy danych osobowych (podmioty przetwarzające)
Wykonanie umowy
Odpowiedź na zapytanie przesłane przez formularz kontaktowy
Dane osobowe klientów (e-mail)
Formularz kontaktowy
Podwykonawcy, usługi mailingowe, przechowywanie w chmurze
Uzasadniony interes
Regularna analiza ruchu, wykrywanie błędów serwera oraz zapobieganie oszustwom i atakom na serwer
Przez 50 miesięcy: adresy IP i dane przeglądania sieci, przeglądane strony i działania na stronie.
Ruch użytkownika w witrynie, wyświetlanie strony błędu
Google Analytics, usługi hostingowe i ewentualnie inne usługi analityczne
Zgoda
Marketing i promocja witryny
E-maile, nazwy potencjalnych klientów, adresy IP i inne identyfikatory techniczne
Formularz kontaktowy
Firma hostingowa i usługi dystrybucji poczty e-mail


4. Okres przechowywania danych

 1. O ile w poprzednich punktach nie wskazano inaczej, Administrator przechowuje dane osobowe
  • przez okres niezbędny do wykonywania praw i obowiązków wynikających ze stosunku umownego łączącego Ciebie z administratorem oraz dochodzenia roszczeń wynikających z tych stosunków umownych (przez okres 15 lat od rozwiązania stosunku umownego).
  • przez okres do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody.
 2. Po upływie okresu przechowywania danych osobowych administrator usuwa dane osobowe.

5. Cookies

 1. Jeśli są w punkcie III. plików cookies wymienionych wśród danych osobowych, przy ich przetwarzaniu obowiązują poniższe zasady.
  • Każdy użytkownik może ustawić zasady obsługi lub blokowania plików cookies w swojej przeglądarce internetowej, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie.
  • Użytkownik może ustawić zgodę lub odrzucenie wszystkich lub tylko niektórych plików cookie (np. plików cookie stron trzecich). Zablokowanie plików cookies może mieć negatywny wpływ na użyteczność serwisu i serwisu.
  • Na tej stronie internetowej umieszczane są informacje następujących firm dla odwiedzających, którzy wyrażają zgodę na umieszczanie plików cookie w swojej przeglądarce poprzez odpowiednie ustawienie zachowania plików cookie w poszczególnych przeglądarkach:
 2. Jeśli sprzeciwisz się przetwarzaniu technicznych plików cookie niezbędnych do funkcjonowania witryny, nie można zagwarantować pełnej funkcjonalności i kompatybilności witryny.

6. Odbiorcy danych osobowych (podwykonawcy administratora)

 1. Administrator zamierza przekazać dane osobowe do państwa trzeciego (kraju spoza UE) lub organizacji międzynarodowej. Odbiorcami danych osobowych w krajach trzecich są dostawcy usług mailingowych, przechowywania danych i plików oraz narzędzi analitycznych.


7. Twoje prawa

 1. Na warunkach określonych w RODO masz
  • prawo dostępu do swoich danych osobowych zgodnie z art. 15 RODO,
  • prawo do sprostowania danych osobowych zgodnie z art. 16 RODO lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z art. 18 RODO,
  • prawo do usunięcia danych osobowych zgodnie z art. 17 RODO,
  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania zgodnie z art. 21 RODO,
  • prawo do przenoszenia danych zgodnie z art. 20 RODO,
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie w formie pisemnej lub elektronicznej na adres lub adres e-mail administratora wskazany w punkcie III niniejszego regulaminu.
 2. Masz również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych zostało naruszone.

8. Warunki bezpieczeństwa danych osobowych

 1. Administrator oświadcza, że podjął wszelkie odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zabezpieczenia danych osobowych.
 2. Administrator oświadcza, że dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby upoważnione.

9. Postanowienia końcowe

 1. Składając zamówienie z internetowego formularza zamówienia potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 2. Zgadzasz się na te warunki, zaznaczając swoją zgodę w formularzu online. Zaznaczając zgodę potwierdzasz, że zapoznałeś się z warunkami ochrony danych osobowych i akceptujesz je w całości.
 3. Administrator jest uprawniony do zmiany tych warunków. Nową wersję warunków ochrony danych osobowych opublikuje na swojej stronie internetowej.


Niniejsze warunki wchodzą w życie 1 października 2022 r.

Zarządzanie plikami cookie

Na naszej stronie używamy plików cookie.

Niektóre z nich są niezbędne do działania serwisu, ale o innych możesz sam zadecydować.

Funkcjonalne pliki cookies pomagają w prawidłowym działaniu serwisu.

Anonimowe statystyczne pliki cookie pomagają zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej.